New and Safe Quality Product Co., Ltd.
โทร 02-925-7899, 094-496-2715, 094-496-2715
  • th

JE300208A


JE300208A

ชุดกันตก

- สำหรับใช้กับ Lanyard ความยาวไม่เกิน 2 เมตร

- ความยาวของ Absorber เมื่อคลี่ออกในกรณีมีแรงกระชากมากกว่า 200 กิโลกรัม

- ถ้าคลี่สุดในกรณีที่แตก จะมีความยาวรวม 190 เซนติเมตร