New and Safe Quality Product Co., Ltd.
โทร 02-925-7899, 094-496-2715, 094-496-2715
  • th

ถุงมือไนล่อน


ถุงมือไนล่อน

HAND PROTECTION

ถุงมือไนล่อนเคลือบยางธรรมชาติ

บริเวณฝ่ามือใช้หยิบจับชิ้นงานได้คล่องกระชับ

ไม่ลื่นหลุดง่ายและป้องกันการบาดเฉือน